Kancelaria Doradztwa Podatkowego NoWa KIDP
   
O Kancelarii O Mnie Oferta Cennik Kontakt Wybrane orzecznictwo
 
 

Wybrane orzecznictwo

Wyrok z 04.11.2009 r., WSA w Warszawie, III SA/Wa 852/09

Kontrola podatkowa oraz korekty deklaracji VAT po wyrejestrowaniu podatnika VAT

Skoro organ podatkowy ma możliwość wszczęcia wobec podmiotu - osoby fizycznej, nie będącej już podatnikiem VAT kontrolę podatkową i postępowanie podatkowe, w wyniku czego może skutecznie, przed upływem terminu przedawnienia, doprowadzić do określenia wysokości podatku VAT w prawidłowej wysokości, a tym samym żądać od podatnika prawidłowego wykonania obowiązku podatkowe, to tym samym również podmiot - osoba fizyczna, nie będąca już podatnikiem VAT może złożyć korektę deklaracji podatkowej VAT-7.

Wyrok z 16.10.2009 r., WSA w Łodzi, I SA/Łd 508/09

Podatek dochodowy, a transakcje internetowe

Dla organu podatkowego nie jest istotne kto jest formalnym użytkownikiem konta w portalu Allegro, ale to, kto osiągnął przychód z tytułu transakcji internetowych, gdyż wpływa to na zobowiązanie podatkowe tej osoby w zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów zaewidencjonowanych.

Wyrok WSA w Białymstoku z 16 września 2009 r., I SA/Bk 328/09

Zapisy w ewidencji gruntów i budynków mają charakter wiążący przy wymiarze podatku od nieruchomości

„Stosownie do treści art. 21 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 8 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, organ podatkowy przy wymiarze podatku od nieruchomości w zakresie m.in. przedmiotu opodatkowania, jest związany zapisem zawartym w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości). Jedynie wykazanie przez właścicieli nieruchomości w trybie art. 194 § 3 o.p., wadliwości zapisu w ewidencji gruntów i budynków (katastrze nieruchomości), będzie skutkować jego odrzuceniem w całości lub w części, przy dokonywaniu wymiaru podatku od nieruchomości za dany rok.”

Wyrok WSA w Warszawie z 20.08.2008 r., III SA/Wa 539/08

Bezpłatne przekazanie związane z przedsiębiorstwem bez podatku od towarów i usług

Skoro nieodpłatne przekazanie towarów następuje na cele związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem, to w konsekwencji stwierdzić należy, iż tego typu czynności nie można zaliczyć do zakresu objętego art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, gdyż byłoby to w sposób oczywisty sprzeczne z dosłowną treścią tego przepisu.

Wyrok z 05.08.2009 r., WSA w Bydgoszczy, I SA/Bd 403/09

Emisja akcji a podatek od towarów i usług

Emisja przez spółkę akcyjną akcji dopuszczonych do obrotu na giełdzie papierów wartościowych jest czynnością, która prowadzi do uzyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę, który wykorzystywany jest do jej działalności. Emisja akcji jest jednym z podstawowych sposobów pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną. Tym samym, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę są czynności opodatkowane podatkiem VAT, to wydatki ponoszone przez spółkę w związku z organizowaniem emisji akcji należy uznać za czynności, które służą prowadzeniu działalności opodatkowanej. Z tego względu podatek naliczony związany z tymi wydatkami podlegać będzie odliczeniu od podatku należnego w takim zakresie, w jakim podatek ten będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną.

Wyrok z 25.06.2009 r., WSA w Olsztynie, I SA/Ol 340/09

Know – how

Wiedza zawarta w umysłach ludzkich nie jest w żaden sposób zdefiniowana, umysł ludzki nie jest nośnikiem, o którym mowa w know - how i nie spełnia on też wymogów poufności. Zatem prawem majątkowym związanym z know - how, jest uprawnienie do odpowiedniego korzystania przez nabywcę z wiedzy wycenionej i utrwalonej w dokumentacji. Know-how musi być bowiem zmaterializowane (opisane) w stosownych dokumentach, a jego wycena może być poddana ocenie biegłych.

Wyrok z 18.06.2009 r., WSA w Warszawie, III SA/Wa 176/09

Ujawnienie braku dokumentu księgowego lub jego wadliwości nie daje automatycznie podstaw do eliminacji danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu

Sama wadliwość dowodów księgowych nie przesądza jeszcze, że opisany w nich wydatek nie został poniesiony, to jednak dla zaliczenia go do kosztu podatkowego niezbędne jest, by z pozostałych okoliczności sprawy można było jasno wywieść przebieg zdarzenia gospodarczego - tak, aby było możliwe ustalenie faktu poniesienia wydatku, jego wysokości, stron uczestniczących w transakcji, związku wydatku z przychodem, a także tego, na czyją rzecz został on poniesiony.

Wyrok WSA w Warszawie z 05.05.2009 r., III SA/Wa 3448/08

Kradzież towarów w trakcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie wyklucza zastosowania stawki VAT w wysokości 0 %

Jeżeli podatnik posiada dowody w postaci protokołów policyjnych, z których wynika, że towar został skradziony poza terytorium kraju oraz spełnia pozostałe warunki zawarte w art. 42 ustawy o VAT, to w takiej sytuacji przysługuje jej prawo do zastosowania stawki 0%, pomimo braku potwierdzenia odbioru towaru przez nabywcę.

Wyrok WSA w Warszawie z 22.04.2009 r., III SA/Wa 2103/08

Do zastosowania stawki podatku VAT nie ma znaczenia moment powstania obowiązku podatkowego, a moment wykonania usługi

Ustawa o VAT nie określa momentu zakończenia prac budowlanych, ani momentu wykonania usługi budowlanej. Możliwe jest zatem przyjęcie, że zakończenie prac budowlanych najczęściej dokumentowane jest protokołem zdawczo-odbiorczym. Brak jednak tego protokołu w chwili wykonania usługi budowlanej nie świadczy o tym, że nie doszło do wykonania usługi - zakończenia prac - czynności, które podlegają opodatkowaniu. Sąd stwierdza przy tym, że do zastosowania stawki podatku VAT nie ma znaczenia moment powstania obowiązku podatkowego, a moment wykonania usługi. Aby uznać, że czynności, powodujące obowiązek podatkowy, miały miejsce nie ma znaczenia ustawowa data powstania obowiązku podatkowego, jak też data faktycznej zapłaty za usługę. Ma znaczenie jedynie to czy podatnik wykonał czynność. Stawka jest konsekwencją wydania towaru lub wykonania usługi (opodatkowaniu konkretną stawką podlega konkretny towar lub konkretna usługa).
Zatem wykonanie usług budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu w 2007 r. pozwala na zastosowanie stawki 7 %, mimo powstania obowiązku podatkowego w 2008 r.

Wyrok z 03.04.2009 r., WSA w Warszawie, III SA/Wa 298/09

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu paliwa do samochodów, a zmiany które nastąpiły po wejściu RP do Wspólnoty Europejskiej

Skoro do 30 kwietnia 2004 r. na mocy przepisów ustawy o VAT z 1993 r. (w tym art. 25 ust. 1 pkt 3a) przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu paliw do samochodów, a po tej dacie, z uwagi na wprowadzenie (w art. 86 ust. 3 tej ustawy o VAT z 2004 r.) nowych kryteriów w tym przedmiocie, przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT z 2004 r. prawo to ograniczył - to nie ulega wątpliwości Sądu, że ustawodawca rozszerzył zakres zastosowania wcześniejszych ograniczeń. Tym samym przepis art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT z 2004 r. w okolicznościach niniejszej sprawy uznać należy za sprzeczny z przywołanym art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy oraz art. 176 Dyrektywy 2006/112.
W ocenie Sądu wyżej powołane przepisy ustawy o VAT z 2004 r., a już w szczególności po zmianie tej ustawy, która weszła w życie w dniu 22 sierpnia 2005 r. powodują rozszerzenie zakresu ograniczeń w stosunku do sytuacji istniejącej w chwili wejścia w życie VI Dyrektywy. W świetle powyższej oceny Sąd, kierując się zasadą prowspólnotowej wykładni przepisów, zobligowany był zatem do odmowy zastosowania w niniejszej sprawie przepisów art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT z 2004 r.

Wyrok z 09.03.2009 r., WSA w Gliwicach, I SA/Gl 1066/08

Poniesione wydatki, a ocena ich przydatności

Art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.) nie upoważnia organów podatkowych do oceny ekonomicznej zasadności działań, które podejmuje podatnik. Brak jest podstaw do tego, aby eliminować określone koszty z powodu ich nieracjonalności czy nieprzydatności. O przydatności oraz racjonalności wydatków decyduje podatnik, uwzględniając także ryzyko gospodarcze swojej działalności.

Wyrok WSA w Warszawie z 05.02.2008 r., III SA/Wa 1728/07

Transakcje z podmiotami powiązanymi

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje, gdy podatnik dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym z tym podatnikiem lub transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z takich transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, a łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym przekracza równowartość kwot wskazanych w art. 9a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Sam fakt wystąpienia tych okoliczności rodzi obowiązek sporządzenia przedmiotowej dokumentacji. Przepisy nie określają wprawdzie terminu w jakim winna być ona sporządzona, ale biorąc pod uwagę treść powołanych przepisów oraz charakter tej dokumentacji i cel jakiemu ma służyć, winna być ona sporządzana na bieżąco.

Wyrok WSA w Warszawie z 05.10.2007 r., III SA/Wa 1181/07

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wydzielonych miejsc postojowych, znajdujących się w danym budynku, podlegać będzie jednej stawce podatku od towarów i usług właściwej dla lokalu mieszkalnego.

Uzasadniając powyższe wskazać należy, że przedmiotem sprzedaży obok własności lokalu mieszkalnego jest nie garaż, czy samo miejsce postojowe, ale prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego o konkretnej powierzchni, znajdującego się w części podziemnej dla samochodu osobowego, które jest integralnie związane z prawem własności lokalu mieszkalnego. W konkretnym przypadku nie ma możliwości nabycia (a więc i zbycia) lokalu mieszkalnego bez prawa do korzystania z miejsca postojowego.

  
     
 
2019 © Kancelaria Doradztwa Podatkowego "Nowa"